سکوت کن

تمام سپاس من ازکسی است که به من نیازنداشت امافراموشم نکرد

 

دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲| 12:50 |امیر| |